OK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

پنجشنبه 1 فروردین 1398
title-leftدرسی از منطق الطیر title-right
bg-corner
  داستان فرعون و حضرت موسی ع

داستان ظهور پیام آوری از جانب پرورگار است که برای نجات قوم بنی اسراییل از ظلم فرعونیان مأمور می شود
  فرعون خوابی در این ارتباط می بیند و از خوابگزاران دربارش میخواهد خواب اورا تعبیر نمایند . معبران به او تولد نوزادی را هشدار میدهند که اساس حکومت جور و ظلم او را بر می چیند . پس فرعون از این تقدیر می هراسد و درصدد پیشگیری از این حادثه دستور قتل تمام نوزادان این قوم را صادر می نماید. مادر موسی با اتکال به خداوند و باهزاران امید موسی را در سبدی به امواج خروشان رود نیل می سپارد و او به طور معجزه آسایی به تدبیر الهی سر از گهواره قصر فرعون و آغوش پر مهر مادری آسیه همسر وی در میآورد

صد هزاران طفل سر ببریده شد
تا کلیم الله صاحب دیده شد

    برای ایجاد یک حرکت اصیل و الهی قوانینی وجود دارد و تمهیدات و شرایطی به وقوع می پیوندد که تعداد بی شماری از ذرات ، نیروی خود را برای تحقق امر الهی به صورت متحد در یک نقطه متمرکز نموده بدون آنکه هیچیک از این تکه های پازل از قطعات دیگر آن مطلع باشند و هر یک به وظیفه خود مشغول است
 
مسیر الهی با شهادت و ایثار است که معنا می یابد و با قربانی کردن نفس و منیت و تک روی به اتحاد مبدل میشود و این وحدت و یکپارچگی درون یک ظرف ، به اقتداری شگرف موجبات پویایی و تکامل تمدنهای بشری به سوی افقهای توحید و وحدانیت را فراهم میآورد
هرچند از این ازخود گذشتگی ها با وجود زنجیرهای علایق و وابستگیها جسم خاکی انسان به جراحتهای دردناک مبتلا میگردد
این قانون در ابیات دیگر نیز بیان شده است

صد هزاران دیده شد دریای خون
تا که یوسف آمد از زندان برون
...
   صد هزاران جان و دل تاراج رفت 
تا محمد (ص) یک شبی معراج رفت

  شاید نتوانیم معنای حقیقی بسیاری از اتفاقات جانگداز را ادراک کنیم اما میتوان با کشف قوانین هستی اندکی ظرفیت خود را افزایش دهیم زود قضاوت نکنیم ، عدل الهی را به چالش نکشیم و باز هم صبوری کنیم تا ظهور حقیقت
الله یحب الصابرین
 
bg-corner
title-leftوادی استغنا / مرحله چهارم title-right
bg-corner
 سومين مرحله از سلوك 
از دیدگاه عطار نیشابوری / منطق الطیر  

 

از سپهر اين ره عالي صفت
باز يابد در حقيقت صدر خويش
گلخن دنيا بر او گلشن شود
خود نبيند ذره اي جز دوست او
ذره ذره كوي او بيند مدام
روي مي بنمايدش چون آفتاب
تا يكي اسرار بين گردد تمام
تا كند غواصي اين بحر ژرف
هر زمانت نو شود ذوقي پديد
صد هزاران خون حلال اينجا بود
دم مزن يك ساعت از هل من مزيد
ور نه باري خاك ره بر فرق كن
چون بتابد آفتاب معرفت
هر يكي بينا شود بر قدر خويش 
سوزد از آتش ، همه روشن شود
مغز بيند از درون  ، نه پوست او
هر
چه بيند روي او بيند مدام
صد هزار اسرار در زير نقاب
صد هزاران مرد گم گردد مدام
كاملي يابد درو جاني شگرف
گر ز اسرارت شود شوقي پديد
تشنگي بر كمال  اينجا بود
گر بياري دست تا عرش مجيد
خويش را در بحر عرفان غرق كن


چهارم مرحله از سلوك 
 وادي استغنا     
 

كي درو دعوي ، كي معنا بود؟
ميزند بر هم به يك دم كشوري
هفت اختر ، يك شرر اينجا بود
هفت دوزخ همچو يخ افسرده اي
هر نفس صد پيل اجري بي سبب
كس نماند زنده در صد قافله
تا كه آدم را چراغي برفروخت
تا درين حضرت دروگر گشت نوح
تا براهيم از ميان بر سر فتاد
تا كليم الله صاحب ديده گشت
تا كه يوسف آمد از زندان برون
تا كه عيسي محرم اسرار شد
تا خليل الله از آتش برست
تا محمد يك شبي معراج رفت
خواه اينجا هيچ كن  ، خواهي مكن
همچنان دانم كه خوابي ديده اي
شبنمي در بحر بي پايان فتاد
ذره اي با سايه اي شد زآفتاب
در جهان كم گير برگي از درخت
پاي موري لنگ شد در قعر چاه
در جهان خود نقطه اي انگار نيست
از سر يك قطره باران در گذر
موي حيواني اگر نبود چه باك
كم شد از روي زمين يك برگ كاه
قطره اي از هفت دريا گشت گم

بعد از آن (معرفت) وادي استغنا بود

مي جهد از بي نيازي صرصري
هفت دريا ، يك شمر اينجا بود
هشت جنت نيز اينجا مژده اي است
هست موري را هم اينجا ، اي عجب
تا كلاغي را شود پر ، حوصله
صد هزاران سبز پوش از غم بسوخت
صد هزاران جسم خالي شد ز روح
صد هزاران تشنه در لشكر فتاد
صد هزاران طفل سر ببريده گشت
صد هزاران ديده شد درياي خون
صد هزاران خلق در زنار شد   
صد هزاران خلق شد آتش پرست
صد هزاران جان و دل تاراج رفت
قدر ، نه نو دارد اينجا نه كهن
گر جهاني دل كبابي ديده اي
گر درين دريا هزاران جان فتاد
گر فرو شد صد هزاران سر به خواب
گر بريخت افلاك و انجم لخت لخت
گر ز ماهي در عدم شد تا به ماه
هر دو عالم گر شود يكباره نيست
گر نماند از ديو و از مردم اثر
گر بريزد جمله سرها به خاك
گر شد اينجا جزو و كل ، كلي تباه
گر به يك ره گشت اين نه طشت گم 


bg-corner